Ogłoszenie upadłości przez konsumenta? Od 2015 roku w końcu REALNA możliwość

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, jednakże przepisy regulujące przedmiotową kwestię były krytykowane od samego początku, a instytucja była w zasadzie martwa. Od wprowadzenia przepisów do Sądów wpłynęło ponad 2.000 wniosków, wydano jedynie około 90 postanowień dot. upadłości konsumenckiej. 

Nowelizacja przepisów nastąpiła Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W szczególności został znowelizowany Tytuł V Prawa upadłościowego i naprawczego – Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jak zostało to powyżej zaznaczone dotychczasowe przepisy nie sprawdziły się, przede wszystkim w związku ze zbyt dużymi kosztami postępowania upadłościowego, które obciążały wnioskodawcę, który i tak  był co do zasady w bardzo trudnej sytuacji materialnej, a także przez „wyśrubowane” przesłanki ogłoszenia upadłości.

Nowelizacja przede wszystkim liberalizuje przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 4914 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego „Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.” Dotychczas ogłoszenie upadłości możliwe było w sytuacji gdy niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności, tytułem przykładu: choroby, etc. Powyższa zmiana przepisów umożliwi w końcu dostęp do dobrodziejstwa ogłoszenia upadłości/ „nowego startu” konsumentom, którzy podjęli w swoim życiu błędne decyzje i wpadli w spiralę zadłużenia.

Po nowelizacji ustawy, osoba która wpadła w spirale zadłużenia, pomimo braku jakichkolwiek środków pieniężanych nie będzie pozbawiona możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dotychczas wnioskodawca musiał posiadać odpowiedni majątek na pokrycie kosztów postępowania oraz wynagrodzenia syndyka. Obecnie „w przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. (…) W szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę ze środków Skarbu Państwa” – art. 4917 ust. 1 i 3. Obniżeniu uległa również opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości z 200 zł do opłaty podstawowej w wysokości 30 zł . Nadto w ustawie wskazano maksymalne wynagrodzenie syndyka. Wynagrodzenie syndyka zostało ustalone przez Ustawodawcę w wysokości od ¼  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego do jego dwukrotności. Sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może ustalić wynagrodzenie do czterokrotności przeciętnego miesięcznego ww. wynagrodzenia.

Ważną zmianą dla upadłego jest skrócenie maksymalnego okresu spłaty zobowiązań w ramach planu spłaty, które poprzedza umorzenie pozostałych długów do trzech lat (obecnie/ do nowelizacji lat 5).

Nadto, Sąd w końcu będzie mógł pominąć drobne braki we wniosku i oświadczeniach konsumentów, którzy w związku z trudną sytuacją zazwyczaj będą działali bez profesjonalnego pełnomocnika.

Przedmiotową nowelizację trzeba ocenić pozytywnie, ponieważ stwarza realne możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Marcin Zadrożny

Aplikant adwokacki

HILLS LTS S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus