IMG_5631
Wiele osób kupujących mieszkanie staje przed dylematem, czy warto nabyć lokal, do którego nie przysługuje prawo własności, ale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jakie są właściwie różnice między tymi prawami? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Zacznijmy od tego czym są obydwa prawa. Prawo własności zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza możliwość korzystania z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy. Wykonywanie prawa własności jest jednak ograniczone ustawami oraz zasadami współżycia społecznego. Oznacza to w praktyce, że osoba posiadająca prawo własności doRead More
strefy_nieruchomosci_p_l_dom
W połowie bieżącego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Ma ona na celu uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego, miedzy innymi poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do niektórych obiektów. Największe zmiany dotyczą domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której został zaprojektowany. Aby rozpocząć inwestycję wystarczy zgłoszenie budowy lub przebudowy z projektem budowlanym i kompletem niezbędnych dokumentów. Po 30 dniach, jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw można budowę rozpocząć. Dotychczas oczekiwanie na pozwolenie na budowę trwało nawet 3 miesiące. Zniesiono równieżRead More
MP_Cicha Dolina_Cam002_C
Certyfikaty energetyczne obowiązują od 2009 r. Czy pomogły ograniczyć zużycie energii i przyczyniły się do popularyzacji energooszczędnych rozwiązań? Niestety odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna. Certyfikaty energetyczne pomimo szczytnych założeń okazały się w praktyce kolejnym papierkiem, do którego nikt nie przywiązuje szczególnej wagi. Osoby kupujące nieruchomość często wcale nie wiedzą, iż powinny otrzymać taki dokument. Jeśli został im wręczony, to okazywał się on dla nich z kolei niezrozumiały, w efekcie czego w żaden sposób nie wpływał na ich decyzję zakupową. Osoby budujące dom na własne potrzeby traktowały wymóg sporządzenia świadectwaRead More
IMG_0007
                              CZY Z TEGO INSTRUMENTU MOGĄ SKORZYSTAĆ „FRANKOWICZE”? Ostatnio rynek walutowy przeżył szok, w związku ze znaczącym umocnieniem się franka szwajcarskiego wobec euro i (w konsekwencji) złotego. Skutkiem powyższego jest skokowy wzrost kosztów rat kredytowych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania we franku szwajcarskim. Opisane zjawisko może (na zasadzie domina) spowodować wzrost liczby tzw. upadłości konsumenckiej. Warto nadmienić, iż bardzo istotne zmiany w omawianej instytucji weszły w życie z końcem roku 2014 (31 grudnia). [vide: Ustawa oRead More
strefy_nieruchomosci_ceny_mieszkań
Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2009 roku, jednakże przepisy regulujące przedmiotową kwestię były krytykowane od samego początku, a instytucja była w zasadzie martwa. Od wprowadzenia przepisów do Sądów wpłynęło ponad 2.000 wniosków, wydano jedynie około 90 postanowień dot. upadłości konsumenckiej.  Nowelizacja przepisów nastąpiła Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W szczególności został znowelizowany Tytuł V Prawa upadłościowego i naprawczego – Postępowanie upadłościoweRead More
telefon - Kopia
Z dniem 25 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm., zwana dalej „Ustawą”). Zgodnie z prowadzonymi zmianami art. 172 ust. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.” Dodatkowo wprowadza się ust. 3 o treści: „Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać sięRead More
strefy_nieruchomosci_praca
Przez ostatnie 20-kilka lat kolejne rządy z coraz większą zapobiegliwością dbały o poziom jakości oferowanych w naszym kraju produktów i usług – efekt ? Przed wprowadzeniem pierwszych zmian deregulacyjnych w Polsce wykonywanie blisko czterystu zawodów podlegało różnorakim wymogom i licencjom. Powstałe na przestrzeni lat ograniczenia są w znacznej mierze rezultatem lobbingu poszczególnych grup zawodowych, w których interesie jest ograniczenie konkurencji. Dlatego też z dość dużym entuzjazmem jakiś czas temu zostały przyjęte propozycje polityków dotyczące otwarcia niektórych zawodów. Zapowiadano, iż rzeczone uwolnienie da nowy impuls polskiej gospodarce i przede wszystkim poprawiRead More
IMG_0007
Zgodnie z art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej zwana „Kodeksem cywilnym”) możliwe jest dokonanie czynności zbycia mającej za przedmiot przedsiębiorstwo. Czynność mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w jego skład, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo przepisów szczególnych. Artykuł 551 stanowi o tym, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z tym artykułem, do składników przedsiębiorstwa należą wierzytelności, jednak nie należą zobowiązania. Natomiast naRead More