DPP_0008
Zasada „jednego okienka”, wprowadzona m.in. przy rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, miała stanowić wielką ulgę dla przedsiębiorców i być przejawem odformalizowania procedur. Założenia były oczywiście piękne, ale i tak wyszło, jak zawsze. Nieprzemyślane i wprowadzone bez elementarnej znajomości procedury rejestracji spółek zmiany przepisów spowodowały, że przed rejestracją spółek osobowych zaczynają powstawać spółki – widma, o których autorom kodeksu spółek handlowych nawet się nie śniło. Przypominam, że spółki osobowe podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego to spółki: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Skuteczne zarejestrowanie spółki osobowej wymaga w istocie przyjęciaRead More
strefy_nieruchomosci_płock
Umowa użytkowania wieczystego co do zasady zawierana jest na okres 99 lat, a w wypadku gdy cel użytkowania wieczystego nie wymaga zawarcia umowy na tak długi okres czasu, dopuszczane jest oddanie gruntu na okres krótszy, jednakże co najmniej na okres lat czterdziestu. Przedmiotową umowę można przedłużyć. Gwoli przypomnienia, „grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lubRead More
strefy_nieruchomosci_dekret_Bieruta
Z dniem 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.). Sama ustawa, jak i zmodyfikowane przez nią przepisy Kodeksu cywilnego, zastąpią dotychczasowe przepisy, regulujące sprzedaż z udziałem konsumentów: ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W rezultacie, sprzedaż na rzecz konsumentów regulowana będzie dwoma aktami prawnymi: Kodeksem cywilnym (którego przepisy dotyczące rękojmi za wady obecnieRead More
strefy_nieruchomosci_ubezpieczenie — kopia
Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu przeprowadzać w sposób dowolny bez powiadomienia odpowiednich organów. Roboty budowlane, przez co należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przed ich rozpoczęciem. Od tej zasady przewidziane zostały wyjątki, między innymi, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm., zwana dalejRead More
impreza
Oto kilka praktycznych porad : Warto wiedzieć, że nie ma w prawie czegoś takiego jak cisza nocna. To, że nie powinniśmy hałasować między 22 a 6 rano, jest czysto umowne a czasami wynika z przepisów lokalnych nakazujących, że na wydzielonym terenie (np. lokale gastronomiczne) nie można organizować zabaw czy koncertów po godz. 22. Jednak jest sposób na basy czy hałasy od sąsiada w środku nocy ale i o każdej innej porze dnia powszedniego lub świątecznego. Po pierwsze można wezwać policję lub straż miejską, która może nałożyć mandat karny osobie zakłócającejRead More
strefy_nieruchomosci_p_l_aukcja
Z różnych względów członkowie najbliższej rodziny testatora nie są uwzględniani w testamencie. Jednakże nie wyklucza to wystąpienia przez osoby pominięte z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku (ewentualnie jego uzupełnienia). Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, nalezą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zastępy uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).” Należy podkreślić,Read More
strefy_nieruchomosci_ogrody_watykanskie
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 ze zm., dalej zwana „Ustawą konsularną”) „Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi;” Na tej podstawie Konsulowie udzielali ślubów zapominając, że pomimo brzmienia Ustawy konsularnej, nie zawsze będą do tego uprawnieni. 24 kwietnia 1963 roku sporządzona została w Wiedniu Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych. Konwencja Wiedeńska zawiera ogóle zasadyRead More
strefy_nieruchomosci_dni_otwarte_deweloperskie
Czy jako firma czy osoba możemy w ogóle domagać się od operatora wyszukiwarki internetowej usunięcia danych na swój temat ? Wszystkich ? Niektórych? Operator wyszukiwarki internetowej jest odpowiedzialny za przetwarzanie przez siebie danych osobowych (szczególnie imię i nazwisko), które pojawiają się na stronach www prowadzonych przez osoby trzecie. Tak w wyroku dotyczących krajów Unii Europejskiej orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-131/12). Innymi słowy oznacza to, że jeżeli na liście haseł wyszukiwanych poprzez podanie danych osobliwych takich jaki imię i nazwisko, znajdują się odnośniki do stron zawierających informacje o tej osobieRead More