ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

Z dniem 25 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm., zwana dalej „Ustawą”). Zgodnie z prowadzonymi zmianami art. 172 ust. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.” Dodatkowo wprowadza się ust. 3 o treści: Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta

Niniejsze zmiany choć wydają się być drobne w rzeczywistości mają dość doniosłe znaczenie zwłaszcza dla podmiotów, które korzystają z działów call center celem prowadzenia marketingu bezpośredniego. Przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe należy bowiem rozumieć w szczególności telefony. Zmiana dotknie przede wszystkim tych, którzy prowadzili działania marketingowe w stosunku do podmiotów innych niż osoby fizyczne, gdyż Ustawa posługuje się pojęciem „abonenta” oraz „użytkownika końcowego”, które zgodnie z definicją zawartą w Ustawie stanowią pojęcia o szerszym zakresie znaczeniowym.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 25) Ustawy: Kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172–174 podlega karze pieniężnej.” Karę nakłada prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kara ta może zostać wymierzona w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Marcin Piotrowski

Adwokat

HILLS LTS S.A.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Google Plus